Ga naar de inhoud

BELEIDSEXPERT AFVAL EN CIRCULARITEIT

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 20 September 2022
Uiterlijke datum 16 October 2022

Beschrijving

Samen met bredere sociale organisaties, met bedrijven en met onze overheden werkt BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW aan haalbare en innovatieve oplossingen waarmee we onze gedurfde ambitie kunnen waarmaken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat

Wat ga je bij ons doen?
Je inspireert beleidsmakers om te werken aan een Vlaams circulair beleid dat aandacht schenkt aan onze materialenvoetafdruk; het afvalbeleid in de steigers zet om de circulaire transitie te voltooien en de focus legt op maatregelen in het begin van productwaardeketens. Als het over circulaire economie gaat, spreek je niet meer direct over recyclage, maar over het creëren van een nieuwe economie waar afvalbeleid geen struikelblok is, maar een facilitator.

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur-, milieu- en ruimteorganisaties. Je gaat bij ons aan de slag rond volgende thema’s: Circulariteit – industrie

Vlaanderen heeft de doelstelling om de materialenvoetafdruk met 30% te verminderen tegen 2030. Je zoekt naar oplossingen en manieren van aanpak om dit te realiseren.
Je zoekt naar strategieën voor vraagreductie naar basismaterialen en circulariteit, grondstofsubstitutie en grondstof- en energie-efficiëntie in industriële processen. Dit doe je onder meer binnen Vlaanderen Circulair en fora rond circulaire economie.

De industriële transitie is nauw verbonden met het circulair gebruik van grondstoffen. Bond Beter Leefmilieu wil de nood aan nieuwe grondstoffen en de productie van afval tot een minimum beperken door de kringlopen te sluiten en meer waarde en nut te ontlenen aan de hoeveelheid grondstoffen, materialen en producten die in omloop zijn.
Je zet je in om het concept van waardeketendenken mee op de kaart te zetten. Je zoekt naar partners om dit te realiseren. Je zoekt naar opportuniteiten om circulaire projecten op te zetten met partners.

Er is nog een groot potentieel voor publieke aanbestedingen van groene en circulaire materialen. Je inspireert de verschillende overheden om hier mee aan de slag te gaan.

Afval
Je volgt de uitvoering van het Lokaal Materialenplan 2023-2030 op, je bent actief in werkgroepen met OVAM over het uitvoeringsplan kunststoffen, HAGBA en eindverwerking.
Preventie en hergebruik zijn je stokpaardjes. Je zet dit hoog op de agenda als het op materialenbeleid aankomt.
Op Europees niveau zullen een aantal belangrijke dossiers passeren. Denk aan de Waste Framework Directive en de Packaging en Waste Packaging Directive. Je werkt hard om de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) te laten evolueren tot een instrument tool om ecodesign te stimuleren. Je gaat in dialoog met Vlaamse en Belgische stakeholders.
Binnen de afvalketen is eindverwerking een belangrijk thema voor jou. Welke verbrandingsovens hebben we nog nodig en hoe bepalen we dit? Je volgt het beleid nauw op.
Iets vroeger in de keten blijft de inzameling van afvalstoffen, in het bijzonder kunststoffen, erg belangrijk. Je focust op het statiegeld beleid en zorgt dat de uitrol van statiegeld in Vlaanderen in één keer vlot verloopt.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit?
Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau.
Je neemt voor jouw thema’s deel aan de Vlaamse Minaraad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Je zit mee aan tafel in verschillende werkgroepen van de OVAM.
Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord.
Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een duurzaam industrieel beleid en afvalbeleid.
Je treedt in dialoog met de Europese actoren en zoekt naar de goede voorbeelden om op Vlaams niveau toe te passen.

Met wie zal je samenwerken?
Als Beleidsexpert afval en circulariteit maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn de beleidsexpert industrie en projectmedewerker industrie.
Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema.
Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op industrie en circulariteit vind je op onze website: www.bondbeterleefmilieu.be.

Herken jij je in dit profiel?
We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten.
Je hebt inhoudelijke kennis over het thema afval en circulariteit.
Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies.
Je weet welke beleidsinitiatieven er spelen op Vlaamse, Federaal en Europese beleidsniveaus en je kan je stempel drukken op het besluitvormingsproces.
Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
Je zet samenwerkingsverbanden of processen op waarbij meerdere actoren (zoals bijv. milieuverenigingen, burgercoöperaties, gezondheidsorganisaties) betrokken zijn.
Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet, en aarzelt ook niet om een groep toe te spreken of in dialoog te gaan met beleidsmakers.
Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren.
Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en kan de prioriteit van de bijzaak scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.

Ons aanbod
We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur – vanaf 55 jaar: 33 uur.)
Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
Structureel telewerken is mogelijk.
Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 2.968 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.676 bruto.
Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,25/km.
Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen bij feestdagen op dinsdagen of donderdagen.
We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via vorming.
Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie.

Praktisch
Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op zondag 16 oktober 2022 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsexpert afval en circulariteit.

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 22 en 26 oktober. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op donderdag 10 november.
Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via benjamin.clarysse@bblv.be of 02 282 17 44.

Bond Beter Leefmilieu wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,… Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar solliciteren@bblv.be of bel naar 02 282 17 20.

Location

TWEEKERKENSTRAATG 47
1000 BRUSSEL