Ga naar de inhoud

Beleidsmedewerker landbouw(economie)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 30 April 2024
Uiterlijke datum 21 May 2024

Beschrijving

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

Wat ga je bij ons doen?

Je inspireert beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders om de omslag mogelijk te maken naar een duurzaam landbouwsysteem in Vlaanderen.

Je ijvert onder andere voor:

 • Een agro-ecologisch, veerkrachtig landbouwsysteem waar de landbouwer centraal staat en dat ageert binnen de grenzen van het milieu.
 • Ondersteuning en subsidies voor de landbouwsector die in lijn zijn met de Vlaamse, federale en Europese klimaat-, milieu-, en natuurdoelen.
 • Een landbouw- en voedselketen waar de risico’s, kosten en baten eerlijker verdeeld zijn.
 • Een afbouw van de veestapel door werk te maken van duurzame verdienmodellen die werken met minder landbouwdieren.
 • Internalisatie van de milieu- klimaat- en gezondheidskosten in het landbouwbeleid en het debat hierover.
 • Een transparante en ambitieuzere houding van kredietinstellingen om de landbouwsector mee te helpen verduurzamen.
 • Meer aandacht voor het economisch potentieel in Vlaanderen voor de plantaardige voedingssector.

Als beleidsmedewerker landbouw(economie) leg je links tussen het klassieke landbouwbeleid met haar te grote impact op natuur, milieu en klimaat en de economische uitdagingen voor de sector. Je weet het belang en de maatschappelijke en economische meerwaarde van een toekomstgericht landbouwsysteem te verdedigen in het publieke en politieke debat. Je maakt vlot de connectie tussen het Vlaamse en het Europese beleid.

Samen met je collega’s in je team zet je een gevarieerd arsenaal aan activiteiten op om Vlaanderen in een duurzame richting te duwen:

 • Via adviesverlening zoek je oplossingen, op vraag van overheden, i.s.m. het middenveld.
 • Via coalitievorming & partnerships ontwikkel je beleidsaanbevelingen, i.s.m. ondernemingen, middenveld, Europese partners.
 • Via opinievorming beïnvloed je het maatschappelijk en politieke debat.
 • Via campagnes & acties zorg je dat burgers en organisaties hun stem naar het beleid kunnen laten weerklinken.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau.
 • Je neemt deel aan de strategische adviesraden van de Vlaamse overheid, met name Minaraad en SALV.
 • Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, schrijft opinies, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord.
 • Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een gezond leefmilieu, met als belangrijke focus een duurzaam landbouwbeleid.

Je legt daarbij steevast de focus op de noodzaak van een fundamentele omslag in het landbouwbeleid. Niet enkel voor de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises en de voordelen voor gezondheid, maar ook als existentieel belang voor de lange termijn houdbaarheid van het landbouwsysteem in Vlaanderen en de leefbaarheid van de boer zelf.

Met wie zal je samenwerken?

Als Beleidsmedewerker landbouw(economie) maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de Coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn de andere Beleidsmedewerker landbouw, Projectmanager voeding en Beleidsmedewerker biodiversiteit en milieukwaliteit. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit.

Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema.

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op natuur en landbouw vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

Herken jij je in dit profiel?

 • Je hebt een goede kennis van de landbouwsector en/of -beleid. Je hebt inhoudelijke kennis over de impact van landbouw op klimaat, natuur en milieu via je diploma of professionele ervaring die aantoont dat je deze thema’s goed kent.
 • We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten.
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat verbanden te leggen met je eigen werk.
 • Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies.
 • Je zet samenwerkingsverbanden of processen op waarbij meerdere actoren (zoals landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven of kennisinstellingen) betrokken zijn.
 • Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet, en aarzelt ook niet om een groep toe te spreken of in dialoog te gaan met beleidsmakers.
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren.
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en de prioriteit van de bijzaak te scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen.

 • Je hebt kennis van landbouweconomie.
 • Je bent vertrouwd met het politieke besluitvormingsproces op Vlaams, federaal of Europees niveau.
 • Je hebt ervaring met de Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water of de Nitraatrichtlijn, en de doorvertaling ervan op Vlaams en federaal niveau.

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur – vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk.
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 3.149 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.901 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,35/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen bij feestdagen die vallen op dinsdagen of donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie.

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv, allebei als bijlage, ten laatste op 21 mei 2024 om 12.30u naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsmedewerker Landbouw(economie).

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand afgelegd kan worden op een vrij te kiezen moment in de periode van 27 mei t.e.m. 2 juni 2024. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 13 juni 2024 in het kantoor van BBL.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via benjamin.clarysse@bblv.be of 02 282 17 44.

Bond Beter Leefmilieu wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,… Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar solliciteren@bblv.be of bel naar 02 282 17 20.

Location

Tweekerkenstraat 47
1000 BRUSSEL