Ga naar de inhoud

Onafhankelijke bestuurders

Publicatiedatum 25 January 2024
Uiterlijke datum 16 February 2024

Beschrijving

We zoeken enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders om het bestuursorgaan te versterken. Open oproep tot kandidaatstelling.

Het VAF heeft tot doel om binnen de Vlaamse Gemeenschap:

 • omkadering te bieden aan de professionele onafhankelijke audiovisuele sector
 • de creatie/productie van audiovisuele content te ondersteunen (films, reeksen, niet-lineaire creaties, games)
 • in te zetten op begeleiding, talentontwikkeling en promotie
 • filmbeleving en -educatie te stimuleren
 • de professionele audiovisuele sector in kaart te brengen via dataverzameling en -analyse
 • het duurzaam filmen te bevorderen

Conform zijn statuten wil het bestuursorgaan vier onafhankelijke bestuurders in het bestuur aanstellen. Onafhankelijke bestuurders moeten zowel een deskundigheid als een onafhankelijkheid hebben.

Opdrachten bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bestaat in totaal uit elf leden, waaronder vier onafhankelijke leden en zeven leden die werden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarnaast wonen twee regeringscommissarissen en de dagelijkse leiding de bestuursvergaderingen bij.

Het bestuursorgaan is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid van het VAF bepaalt. Het neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de beheersovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren. Het bestuursorgaan vergaderde in de afgelopen jaren minimaal tien keer per jaar.

Competentieprofiel

Onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur en een specifieke deskundigheid hebben inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin het VAF actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor de audiovisuele en gamesector en of de culturele wereld, de Vlaamse en internationale beleidscontext, en beschikken over een professioneel netwerk.

Het VAF wenst het bestuursorgaan inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden.

Daarom wordt aan kandidaten gevraagd om deskundigheid in één of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:

 • De gamesector
 • Creatieve en technologische innovatie in het toepassingsgebied van de audiovisuele sector (virtual reality, augmented reality, webcreaties, …)
 • Productie, financiering en distributie van audiovisuele producties
 • Hoger audiovisueel onderwijs, filmeducatie, mediawijsheid
 • Publiekswerking, marketing en onderzoek rond publiekswerving en het aanspreken van diverse doelgroepen in de maatschappij
 • Diverse maatschappelijke doelgroepen en/of doelgroepenbeleid
 • Bedrijfsvoering van een gelijkaardige onderneming, human resources
 • Intellectuele rechten

Voorwaarden

Enthousiast zijn over de missie en opdracht van het VAF en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote uitdagingen staat (o.m. met betrekking tot het publieksbereik voor de ondersteunde audiovisuele creaties in het digitale tijdperk).

Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van het bestuursorgaan en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen vinden voor ongeveer de helft van de vergaderingen plaats in Brussel, bij het VAF en voor de andere helft online. Meestal wordt vergaderd op de eerste maandag van de maand vanaf 16u30.

De bestuurders worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

Door een ondertekende ‘verklaring op eer’ bevestigen de kandidaten te beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria en de onverenigbaarheden zoals bepaald door het bestuursorgaan en in de statuten (zie de vacature in pdf hieronder voor een volledige lijst, op de laatste pagina).

Selectie

Rekening houdend met de toepasselijke onafhankelijkheidvoorwaarden, de relevante ervaring en motivatie zal de het bestuursorgaan een shortlist van twee kandidaten voorbereiden per in te vullen mandaat van onafhankelijk bestuurder. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de Algemene Vergadering een bestuurder geselecteerd op basis van de door het bestuursorgaan vooraf bepaalde vereisten op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Bij de selectie wordt er rekening gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de genderverhouding in de Raad.

Verwacht wordt dat de procedure in de tweede helft van maart 2024 wordt afgerond.

Kandideren?

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van het bestuursorgaan, de heer Siegfried Bracke, siegfried@siegfriedbracke.be.

Je kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 16 februari 2024.

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Koen Van Bockstal, directeur-intendant van het VAF, kvanbockstal@vaf.be.