Ga naar de inhoud

Wordt er gesproken over initiatieven voor een humaan migratiebeleid?

Standpunten van de partijen

cd&v

Ja.

Bij het partijstandpunt van CD&V staat dat ze pleiten voor een “gecontroleerd, kordaat en humaan asielbeleid”. De partij beschrijft dat echter als het volgende: De Europese buitengrenzen versterken aan de hand van doeltreffende grenscontroles aan de buitengrenzen en snelle grensprocedures voor personen die uit landen komen met een lage erkenningsgraad.

CD&V wil ook een verplichte solidariteit van de lidstaten en eerlijke spreiding van personen die asiel aanvragen over de Europese Unie. Personen die in België asiel aanvragen moeten een kwaliteitsvolle en snelle asielprocedure krijgen. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor kwetsbare personen (bv. niet-begeleide minderjarigen, alleenstaande moeders …) en moeten deze personen meer in individuele opvang terecht kunnen. CD&V wil een aanklampend terugkeerbeleid waarbij ingezet wordt op individuele en intensieve begeleiding met oog op terugkeer.

Groen

Ja.

Groen pleit voor een rechtvaardig migratiebeleid waar mensenrechten centraal staan. Ze willen onder andere heldere en snelle procedures en goede opvang voor mensen die asiel aanvragen. Concreet wil Groen:

 • een afdwingbaar Europees spreidingsmechanisme voor de opvang van mensen op de vlucht, via een hervorming van de Dublinconventie.
 • pushbacks aan de Europese buitengrenzen een halt toeroepen met onafhankelijke monitoring en een hervorming van het Europees grenswachtagentschap Frontex.
 • een Belgisch spreidingsplan voor de opvang van mensen die asiel aanvragen en voldoende noodopvang wanneer nodig.
 • rechtvaardige arbeidsmigratie met bescherming van werknemers tegen uitbuiting, onder meer via sterkere inspectiediensten.
 • onrechtvaardige drempels voor gezinshereniging wegwerken, zodat minder gezinnen verscheurd worden
 • mensen in onwettig verblijf beter ondersteunen richting een duurzaam perspectief: verblijfsrecht of terugkeer.
 • dat terugkeer zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt. Wanneer het toch gedwongen moet, altijd met respect voor de mensenrechten. Ze zetten in op alternatieven voor detentie en beperken detentie in de tijd met duidelijke maximale termijnen.
 • geen opsluiting van kinderen en kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, mensen met een handicap en slachtoffers van mensenhandel.
 • internationale afspraken over terugkeer van mensen in onwettig verblijf naar veilige landen. Studentenvisa en arbeidsmigratie kunnen een hefboom zijn voor zulke terugkeerakkoorden. Ontwikkelingssamenwerking stopzetten om terugkeer af te dwingen kan voor Groen niet.

N-VA

Ja.

In het partijstandpunt zegt de partij dat ze staat voor een humaan, maar streng asiel- en migratiebeleid”. De partij beschrijft dat als volgt: De N-VA wil inzetten op actieve arbeids- en kennismigratie. België moet dus kunnen kiezen welke kennis- en arbeidsprofielen het land nodig heeft. Daarnaast wil de partij heel streng optreden tegen illegale migratie. Hiervoor willen ze het Australisch model invoeren. Dat betekent dat migranten die op een illegale manier België willen bereiken, buiten het grondgebied reeds worden tegengehouden (bijvoorbeeld op de Middellandse Zee). Ze pleiten bovendien voor het stoppen van vluchtelingenboten en willen dat het parlement kan beslissen hoeveel vluchtelingen België jaarlijks binnenlaat.

Ze willen daarnaast een strenger Europees asielsysteem. Dat wordt beschreven als “Wie via illegale wegen Europa wil betreden moet voor altijd het recht op asiel verliezen.” (Belangrijk om te weten: dit standpunt gaat in tegen de mensenrechten van vluchtelingen opgenomen in het VN-Vluchtelingenverdrag). Ze willen ook specifiek mensensmokkel tegengaan.

Verder wordt het volgende vermeld: De asielprocedure mag maximaal zes maanden duren. Asielzoekers moeten in centra worden opgevangen zolang hun procedure loopt. Bij negatief antwoord wordt indien nodig onder dwang terugkeer ingezet.

Integratie gaat voor N-VA niet zonder kennis van het Nederlands en het aanvaarden van onze verlichte waarden en normen. Dit zien ze als de plichten van nieuwkomers. Inburgeringsplicht wordt gekoppeld aan het verblijfsrecht. Bij gezinshereniging (wat voornamelijk passieve migratie is) moeten de inburgerings- en taaltesten al in het land van herkomst afgelegd worden voordat visum kan verkregen worden.

Open VLD

Ja.

Open VLD pleit voor een “humaan asiel- en migratiebeleid”. De partij beschrijft dat beleid als volgt: ze willen een snelle behandeling van de asielprocedure zodat de asielzoeker snel weet waar die aan toe is. Ook willen ze de achterpoortjes sluiten zodat alles duidelijk is. Daarbij gebruiken ze het statement: “Een neen blijft een neen”. Ze vinden ook dat er nood is aan een nieuw asiel- en migratiewetboek via een debat met deskundigen en stakeholders.

Ze willen daarnaast een sterk en effectief terugkeerbeleid en vinden dat België selectiever moet zijn in welke migratie wordt toegelaten. Ze willen minder passieve en meer actieve migratie. Hun voorkeur gaat vooral uit naar economische en academische migratie. Tenslotte willen ze hard optreden tegen illegale migratie.

Op Europees vlak pleit Open VLD voor de realisatie van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid waarbij ze een sterke buitengrens rond Europa willen invoeren. Ze vinden namelijk dat asielzoekers zo veel mogelijk in de regio van het conflict moeten worden opgevangen.

Op vlak van de opvang van asielzoekers pleit Open VLD voor kwaliteitsvolle opvang waarbij oog is voor bijzondere noden van mensen (kinderen, gezinnen, LGBTQIA+-personen, …). Dat willen ze realiseren met een samenwerking tussen de regering, de lokale besturen en lokale gemeenschappen.

Op vlak van integratie en inburgering, benadrukt Open VLD het belang van verplichte inburgeringstrajecten die vooral inzetten op nieuwkomers sneller activeren, kennis van de taal en maatschappelijke oriëntatie.

PVDA

Ja.

PVDA wil een humaan onthaal dat integratie bevordert. Ze stellen daarbij concrete initiatieven en maatregelen voor zoals o.m. opvang van asielzoekers in kleinere opvangcentra, een uitgebreid onthaal- en integratietraject, geen opsluiting van kinderen, recht op dringende medische hulp, ...

Vlaams Belang

Nee.

Een humaan migratiebeleid wordt niet vermeld in de standpunten. Er worden wel enkele standpunten over migratie aangehaald. Het Vlaams Belang pleit namelijk voor een immigratiestop. Dat wil zeggen:

 • Stop opvang asielzoekers in België. Vlaams Belang vindt dat zij moeten worden opgevangen in de regio van het land van herkomst.
 • Vlaams Belang vindt dat regels over gezinshereniging en huwelijksmigratie strenger moeten zijn.
 • Vlaams Belang vindt dat mensen met een migratieachtergrond die willen integreren wel beschouwd worden als volwaardige Vlaamse burgers en hier dan ook alle kansen moeten krijgen. 
 • Immigranten die misdrijven plegen of de Vlaamse cultuur en identiteit aanvallen, worden het land uitgezet.

Vooruit

Ja.

Vooruit pleit voor een migratiebeleid met snellere procedures en een beleid dat mensenrechten respecteert. Concrete standpunten blijven uit.  Ze willen vooral een migratiebeleid met duidelijke regels over wie mag blijven en wie niet. 

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

 • In het algemeen pleit LEVL voor een (migratie)beleid dat de fundamentele mensenrechten niet schendt.  
 • Specifiek wil LEVL ook dat er aandacht is voor voldoende diverse en positieve verhalen, inclusief en decriminaliserend taalgebruik, correcte informatie over migratie en depolariserende beelden over migratie.
Meer lezen?