Ga naar de inhoud

Wordt er gepleit voor een inclusief taalbeleid in alle levensdomeinen (bv. onderwijs)?

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Cd&v pleit ervoor om werkzoekenden onmiddellijk taalles te geven wanneer de arbeidsbemiddelingsdienst in contact komt met de werkzoekende. Cd&v wil dat personen die zich niet inzetten om Nederlands te leren geen beroep kunnen doen op een werkloosheidsuitkering.

Groen

Nee.

Groen is tegen maatregelen zoals kinderbijslag afnemen wanneer thuis geen of niet voldoende Nederlands wordt gesproken.

N-VA

Nee.

In hun standpunten over diversiteit spreken ze nog steeds over “allochtoon en autochtoon”. Ze benadrukken het belang van het Nederlands: taalscreening in de derde kleuterklas. Voor nieuwkomers is kennis van het Nederlands de sleutel tot integratie.

Open VLD

Nee.

De meerwaarde van meertaligheid wordt als een troef gezien. Open VLD wil inzetten op zowel meertaligheid als het Nederlands. Kinderen moeten vanaf 5-jarige leeftijd gescreend worden op hun kennis van het Nederlands. Vanaf het kleuteronderwijs moet er aandacht zijn voor andere talen.

PVDA

Ja.

PVDA pleit voor een toegankelijke rechtspraak. Ze willen de procedures vereenvoudigen en het gebruik van eenvoudige taal in dit domein bevorderen.

PVDA wil ook niet dat taal, religie of afkomst een drempel vormen voor sociale rechten of een sociale woning.

PVDA pleit voor een intercultureel pedagogisch traject waar zowel de afkomst en moedertaal van elke leerling gewaardeerd worden als meertaligheid.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Deels.

Vooruit pleit voor een permanente taalscreening (vanaf de derde kleuterklas) en voor gestandaardiseerde tools om taalontwikkeling te ondersteunen. De screening hangt vast aan bindende eindtermen.

Daarnaast wil Vooruit dat Nederlandse taallessen voor anderstalige nieuwkomers gratis zijn zodat toegang tot Nederlands leren inclusiever wordt. Ze pleiten ook voor taalcoaches Nederlands op de werkvloer.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil dat er wordt ingezet op taalrijke omgevingen in het onderwijs. Dat betekent dat elke omgeving en situatie benut kan worden om aan taalontwikkeling te werken.
    • Daarbij is ook extra ondersteuning en professionalisering nodig van professionals om die taalontwikkeling te ondersteunen.
    • Hier moet meertaligheid ook een meerwaardige rol spelen.
  • Taal mag bovendien nooit gelinkt worden aan (financiële) sanctioneringen (zoals bv. het verminderen van kinderbijslag).
  • Taal mag ook nooit als voorwaarde gezien worden voor het verwerven van fundamentele (mensen)rechten (zoals bv. het aanvragen van een sociale woning).
  • LEVL vindt dat in het algemeen het regulier NT2-aanbod voor nieuwkomers toegankelijker, diverser, langduriger en informeler moet gemaakt worden.
  • LEVL wil tenslotte dat er naast taal leren in de klas ook aandacht is voor leren op de werkvloer. Stimuleer werkgevers bv. om tewerkgestelde inburgeraars op verschillende manieren te ondersteunen in hun taalverweving.
Meer lezen?