Ga naar de inhoud

Laat de verkiezingsuitslag van 9 juni geen voorbode zijn van een achteruitgang

LEVL is teleurgesteld in de verkiezingsuitslag. Hoewel Vlaams Belang niet de grootste partij is, is deze uitslag nog steeds een overwinning en versterking van extreemrechts. Bovendien zien we ook in standpunten en campagnes steeds meer een verrechtsing van het bestaande politieke landschap. De opmars van extreemrechts in de laatste jaren zorgt voor een stigmatisering van mensen met een migratieachtergrond, toenemend (zichtbaar en onzichtbaar) geweld en de ontwikkeling van uitsluitende beleidsmaatregelen.

We hebben gezien dat verschillende partijen schadelijke en onjuiste narratieven niet veroordelen maar zelfs overnemen. Gaat dit dan om stemmen ronselen of gelden volgens bepaalde partijen mensenrechten enkel voor een beperkt aantal elitaire groepen?

Deze uitslag kan alsnog de veiligheid en het welzijn van kwetsbare doelgroepen in gevaar brengen, zorgen voor nog meer uitsluiting op vlak van tewerkstelling en huisvesting en de kloof of uitstroom in het onderwijs vergroten.

Los van de reële nefaste impact op Vlamingen met een migratieachtergrond, zal dit ook desastreuze gevolgen hebben voor heel wat drukkingsgroepen en mensenrechtenorganisaties die nu een waardevolle bijdrage leveren in beleidsvoorbereidend werk en in de bescherming van de meest kwetsbaren.

Laat de verkiezingsuitslag van 9 juni geen voorbode zijn van een achteruitgang

Kathleen Van Den Daele – directeur LEVL

LEVL blijft ijveren voor een samenleving op niveau van verbinding. We verwachten van de overwinnende partijen en toekomstige regering dat ze erkennen dat de mensenrechten voor iedereen gelden en dat er in de uitvoering en borging daarvan moet geïnvesteerd worden. We hopen dat de steeds groter wordende groep burgers die zich expliciet uitspreekt tegen racisme blijft aangroeien. Als partner van het beleid staat de participatieorganisatie en belangenbehartiger van mensen met een migratieachtergrond klaar om dieper in te gaan op de vele maatschappelijke uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken.

Waar wij voor pleiten?

Inclusieve vooruitgang

Wij geloven dat ware vooruitgang alleen kan worden bereikt als niemand achterblijft. Dit principe moet de kern vormen van alle beleidsbeslissingen, waarbij de focus ligt op het creëren van gelijke kansen voor elke burger met de ambitie om allen samen vooruit te gaan. 

Investeren in mensenrechten

De bescherming en bevordering van mensenrechten moet een onwrikbare pijler zijn. Wij verwachten dat de nieuwe regering deze rechten niet alleen valideert maar ook zal versterken door middel van concrete beleids- en of ondersteuningsmaatregelen.

Focus op concrete resultaten

Wij benadrukken het belang van tastbare en meetbare verbeteringen op de domeinen werk, onderwijs, wonen en mentaal welzijn. Het is cruciaal dat het beleid zich richt op meetbare uitkomsten die de levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen daadwerkelijk verbeteren. 

Meer weten?

Lees het hier in ons memorandum.