Ga naar de inhoud

Sectorconvenants als instrument voor een rechtvaardige samenleving vrij van racisme

Op deze Dag van de Arbeid herinneren we ons de historische strijd voor werknemersrechten en erkennen we dat deze strijd nog steeds voortduurt, vooral als het gaat om het waarborgen van gelijke kansen voor iedereen. Sectorconvenants en het addendum non-discriminatie en inclusie zijn instrumenten die concrete stappen zetten in de richting van een rechtvaardigere en inclusievere arbeidsmarkt. In juli heeft de Vlaamse Regering samen met de sectorale sociale partners de negende generatie sectorconvenants afgesloten. De onderzoeksresultaten van de discriminatietesten in de selectie- en aanwervingsfase binnen de achtste generatie sectorconvenants zijn echter nog niet publiekelijk bekendgemaakt. Nochtans zijn deze resultaten cruciaal voor het bevorderen van transparantie en effectieve bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Sectoren zouden verplicht moeten worden om de resultaten van de discriminatietest openbaar te maken

Zehra Tuncer, medewerker tewerkstelling bij LEVL

Correspondentietesten

Correspondentietesten zijn een waardevol instrument in de bredere strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt binnen het addendum ‘non-discriminatie en inclusie’. Deze tests omvatten het versturen van fictieve sollicitaties waarbij identieke cv’s worden gebruikt, met slechts een verschil in naam of ander beschermd kenmerk. Door de reacties van werkgevers op deze sollicitaties te vergelijken, leveren correspondentietesten concreet wetenschappelijk bewijs van discriminatie in de eerste fase van het rekruteringsproces.

Het toepassen van discriminatietesten kan werkgevers aansporen om hun rekruteringsproces te herzien, sensibiliserings- en bewustwordingsprogramma’s te ontwikkelen, vooroordelen weg te werken, hun praktijken te monitoren en te rapporteren, samen te werken en goede praktijken uit te wisselen. Het is essentieel om correspondentietesten te blijven benutten en te monitoren om discriminatie op te sporen en aan te pakken. Daarom bevelen we aan om deze onderzoeksmethode te blijven gebruiken binnen de sectorconvenants en addenda, met specifieke aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt. Om sensibiliserend te blijven werken, is het noodzakelijk dat de resultaten openbaar zijn.

Een volgende stap is om periodieke correspondentietesten verplicht te stellen om discriminatietrends te identificeren, met een specifieke focus op personen met een niet-EU herkomst. Dit kan gepaard gaan met het benadrukken van non-discriminatie in samenwerking met sectoren, het blijven werken met addenda voor sectorspecifieke benaderingen, het invoeren van een rapporteringsplicht en transparantie over de resultaten of het opleggen van passende sancties aan bedrijven die systematisch discrimineren.

Concrete actieplannen voor diversiteit en inclusie

Sectoren hebben nog steeds te maken met uitdagingen zoals gelijke kansen, discriminatie op de werkvloer en de beperkte vertegenwoordiging van diverse groepen. Binnen het addendum ‘Non-discriminatie en Inclusie’ stellen sectoren een concreet actieplan op, gebaseerd op de resultaten van de nulmetingen. Daarnaast gaan ze samenwerkingen aan met alle betrokkenen. Dit initiatief weerspiegelt een groeiend bewustzijn om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Sectorconvenants en Addenda

Sinds 2001 worden sectorconvenants, in het kader van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van sectoren. De sectorale sociale partners engageren zich om acties te ondernemen die betrekking hebben op een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; het bevorderen van instroom, zij-instroom, doorstroom en retentie; het stimuleren van levenslang leren en competentieontwikkeling; werkbaar werk en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Het addendum ‘diversiteit en inclusie’ is een aanvulling op deze convenants, gericht op het bevorderen van een inclusieve werkomgeving.