Ga naar de inhoud

In het decreet Integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juli 2013 wordt voorzien in de erkenning van één participatieorganisatie.

In juni 2021 stelde de netwerkorganisatie LEVL zich kandidaat om erkend te worden als participatieorganisatie. Dit proces verliep zoals voorzien door het regelgevend kader.

Op 26 november 2021 werd LEVL door de voltallige Vlaamse Regering erkend als de participatieorganisatie voor de komende 5 jaar (2022-2026).

Op 16 december 2021 ondertekende de erkende participatieorganisatie LEVL een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering. Deze samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken over de te realiseren opdrachten, met inbegrip van de strategische en operationele doelstellingen en de manier waarop die gemeten of gewaardeerd worden. Dit in uitvoering van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2021-2024.

“De Vlaamse overheid sluit een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke doelstellingen af met een participatieorganisatie die expertise bundelt m.b.t. inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst. Deze netwerkorganisatie adviseert overheid, bedrijven en middenveld.”

Het beleidskader van de participatieorganisatie omvat de decretale opdrachten en de beleidsprioriteiten zoals beschreven in het Ministerieel besluit over de bepaling van de beleidsprioriteiten voor de participatieorganisatie.

De werking van LEVL zal zich verder ontplooien zoals voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2022-2026 en jaaractieplan 2023.

Erkenningsperiode 2022-2026

Download het jaaractieplan 2022 hier.

Download het jaaractieplan 2023 hier.

Download het jaaractieplan 2024 hier.

Download het jaarverslag 2022 hier.

Download het jaarverslag 2023 hier.

Download de jaarrekening 2022 hier.

Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Regering

Lees hier onze samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering voor de periode 2022-2026.