Ga naar de inhoud

In ons gezamenlijk pad naar oplossingen voor meer inclusie, zien wij de volgende stappen en principes als essentieel:


Stap 1: grondige analyse problematiek

We vertrekken vanuit de realiteiten van personen met een buitenlandse herkomst. Met uiteenlopende bevragingen en consultaties (via o.a. rechtstreekse contacten, lokale partners, brug- en sleutelfiguren) krijgen we inzicht in hun realiteiten, noden en drempels in de samenleving en hun visie op oplossingen. We maken een grondige analyse van de concrete en complexe problematieken. Afhankelijk van de thematieken (zoals onderwijs, tewerkstelling, wonen, beleidsparticipatie) zetten we de meest adequate werkwijze in om drempels en ongelijkheden in kaart te brengen.

We maken een zo volledig mogelijk beeld van de huidige context en uitdagingen. We denken hierbij aan:
→ Klassieke en meer vernieuwende manieren van rechtstreekse bevraging van personen met een buitenlandse herkomst (burgerpanels, surveys, 1-op-1-gesprekken, focusgroepen,…) over hun realiteiten, noden, drempels en hun visie op oplossingen.
→ Verder bouwen aan de eigen expertise vanuit terreinwerk en onderzoek.
→ Samenbrengen van bestaande expertise en het initiëren van noodzakelijk onderzoek dat moet leiden tot vernieuwde (beleids)oplossingen.

Stap 2: partners samenbrengen om impact te realiseren op het terrein en in het beleid

In functie van specifieke en concrete uitdagingen brengen we relevante partners (zoals middenveldorganisaties, experten, innovators, en/of overheden) samen en komen we tot nieuwe synergiën. We organiseren bijeenkomsten, events en ondersteuningstrajecten vanuit flexibele fysieke en virtuele plaatsen. Met het oog op een succesvolle samenwerking leiden we ons bij het aangaan van partnerschappen door volgende principes:
→ We kiezen voor partnerschappen in functie van onze algemene opdrachten en de huidige beleidsprioriteiten. We zoeken naar partners die daarrond werken en bepalen samen met hen concrete acties en/of projecten.
→ We verbinden partners die pionieren en samen bakens verzetten. We vormen als het ware een ‘coalitie van de welwillenden’ die in Vlaanderen en Brussel het verschil willen maken.
→ We zoeken een common ground met aandacht voor wederkerigheid, gelijkwaardigheid, openheid, en duidelijk engagement van iedere partner.
→ We versterken actief en gedeeld burgerschap, met aandacht voor verschillende (nieuwe) vormen van beleidsparticipatie.
→ We formuleren een gezamenlijke visie en concrete, gerichte doelstellingen.
→ We versterken de relaties tussen de partners en creëren draagvlak voor een inclusieve samenleving.
→ We zoeken naar zowel partners die zich beleidsmatig inzetten, als partners die actief zijn op het terrein.
→ We geloven dat een diversiteit aan invalshoeken en werkwijzen een meerwaarde is.

Binnen het netwerkgegeven is onze netwerkorganisatie niet per se dé prioritaire en centrale trekker. Alle partners binnen het netwerk communiceren onderling en werken samen. LEVL stimuleert en faciliteert zowel de samenwerking tussen netwerkpartners onderling, als die met zichzelf.

Stap 3: in actie met de decretale opdrachten en beleidsprioriteiten

Vanuit de bovenstaande stappen, met name de ervaringsdeskundigheid van de doelgroep en de opgebouwde expertise met het netwerk, gaan we aan de slag met de decretale opdrachten met een focus op de beleidsprioriteiten.
→ We formuleren constructieve adviezen en oplossingspistes.
→ We behartigen de belangen van de doelgroep.
→ We bieden ondersteuning van lokale actoren aangaande beleidsparticipatie.
→ We vertegenwoordigen de doelgroep t.o.v. de Vlaamse overheid.

We stimuleren en inspireren beleidsmakers en anderen. We laten anderen zin krijgen om oplossingsgericht te denken en mee te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Stap 4: via strategische communicatie naar meer impact en draagvlak

We vergroten de impact van onze acties door zichtbaarheid te geven aan de gezamenlijke, sterke boodschappen van ons netwerk. We nemen de hele samenleving mee in ons inclusief verhaal.

We inspireren een ruim publiek naar een nieuw normaal waarin inclusie de standaard is.

Strategische communicatie neemt een prioritaire plaats in. We zetten zichtbare acties in gang die groei realiseren en een ruim publiek enthousiasmeren. Door de samenwerking met diverse partners bereiken we ook hun netwerken en doelpubliek, overstijgen we onze huidige reikwijdte en verwerven we draagvlak. Zo spreken we een breder publiek aan van burgers en actoren die nog kampen met angst voor een inclusieve samenleving.