Ga naar de inhoud

Wie zijn wij

Het team

Kathleen Van Den Daele

Algemeen coördinator
kathleen.vandendaele@levl.be

Dina Sudorgina

Communicatie- & persmedewerker
0485 47 40 09
dina.sudorgina@levl.be

Angélique-Aphi Ngalula

HR & finance verantwoordelijke
angelique.ngalula@levl.be

Samuël Van Den Eeckhout

Medewerker administratie
samuel.vandeneeckhout@levl.be

Sophia Honggokoesoemo

Teamondersteuner & medewerker tewerkstelling
sophia.honggokoesoemo@levl.be

Kathianna Oppenhuizen

Medewerker tewerkstelling
kathianna.oppenhuizen@levl.be

Zehra Tuncer

Medewerker tewerkstelling
zehra.tuncer@levl.be

Raïssa Peeters

Medewerker onderwijs
raissa.peeters@levl.be

Amina Kasmi

Medewerker beleidsparticipatie
amina.kasmi@levl.be

Uwi Van Hauwermeiren

Medewerker inclusieve ondernemingen
uwi.vanhauwermeiren@levl.be

Rafke Pijls

Medewerker wonen
rafke.pijls@levl.be

Fatmagül Dinc

Medewerker media & beeldvorming
fatmagul.dinc@levl.be

Stacey Ohiwerei

Medewerker antiracisme & integratie en inburgering
stacey.ohiwerei@levl.be

Heidi Depraetere

Medewerker Brusselwerking
heidi.depraetere@levl.be

Ramona Canini

Medewerker Brusselwerking
ramona.canini@levl.be

voorzitter & Raad van bestuur

Ferki Hoti

Voorzitter
ferki.hoti@levl.be

Het is decretaal bepaald dat de samenstelling van onze bestuursorganen gebeurt via een publieke oproep. In 2022 doorliep LEVL een proces om tot de volledige vernieuwing van haar bestuursorganen te komen.

1. Dit is het kader waarbinnen de selectie van de kandidaten vorm kreeg:

 • De leden van de bestuursorganen worden benoemd via een publieke oproep waarbij de helft van de leden van buitenlandse herkomst is en de andere helft over een specifieke deskundigheid en ervaring beschikt op het vlak van integratie, inclusie en evenredige participatie van personen van buitenlandse herkomst of op het vlak van organisatiemanagement (BVR art 4).
 • Een maximaal evenwichtige samenstelling van de bestuursorganen op vlak van:
  • Gender en leeftijd: er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de bestuursorganen op het vlak van gender en personen jonger dan 35 jaar.
  • Expertise en (ervarings)deskundigheid: de leden van de bestuursorganen hebben expertise, ervaring of betrokkenheid rond één of meerdere volgende thema’s: integratie en inclusie, evenredige participatie in de verschillende prioritaire werkingsdomeinen uit het meerjarenplan, de decretale opdrachten van de participatieorganisatie, non-discriminatie en antiracisme, organisatiemanagement en linken met strategische partners voor de uitvoering van de missie en het strategische beleid zoals onder andere vermeld in het meerjarenplan.
  • De statutair vastgelegde ledenaantallen voor de samenstelling van de bestuursorganen.
 • Leden van de bestuursorganen onderschrijven de principes van gelijkheid, non-discriminatie, antiracisme en antiseksisme en hangen geen discriminerende ideologie of negationisme aan (art. 10, 5de lid van de statuten).
 • Leden van de bestuursorganen beschikken over geen enkel politiek mandaat. Het mandaat als lid van de bestuursorganen van de participatieorganisatie is onverenigbaar met elk politiek mandaat van welke aard dan ook op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, federaal of Europees niveau.
 • Leden van de bestuursorganen onderschrijven de deontologische code van LEVL.
 • Een bestuursmandaat is onbezoldigd en vrijwillig.

De procedure die LEVL hanteerde om tot de vernieuwing van haar bestuursorganen te komen staat beschreven in het selectie- en benoemingsreglement en gebeurde onder leiding van een evenwichtig samengestelde selectiecommissie.

2. Wat betreft de aanstelling van de selectiecommissie:

De Algemene Vergadering van LEVL had de opdracht om de selectiecommissie aan te stellen. Deze diende als volgt samengesteld te worden:

 • ten minste twee leden van de algemene vergadering waaronder minimaal één van de covoorzitters;
 • ten minste één medewerker van het secretariaat, nl. de algemene coördinator;
 • en ten minste twee externe leden.

Hierbij zetelen telkens evenveel leden van de Algemene Vergadering als externe leden in de selectiecommissie. De leden van de selectiecommissie zijn personen die geen politiek mandaat, ongeacht de aard ervan, uitoefenen. In het najaar van 2022 bepaalde de Algemene Vergadering van LEVL de criteria en de aanpak voor de aanstelling van de selectiecommissie en keurde zij de samenstelling van deze selectiecommissie goed.

3. Wat betreft de verdere procedure:

LEVL ging in vier stappen naar een nieuw bestuur: Oproep, Intake, Voordracht, Benoeming.

In het selectie- en benoemingsreglement staat dat de aanstelling dient te gebeuren via een publieke oproep. Timing en wijze van selectie werd begin 2022 verspreid via:

 • publicatie op de website;
 • alle netwerken dat LEVL rijk is;
 • sociale media en nieuwsbrief.

Na de periode van kandidatuurstelling, volgde een fase van intake en dit aan de hand van gestandaardiseerde vragen en intakegesprekken.

Na de periode van intake kwam de voltallige selectiecommissie samen om een voorstel van samenstelling te bepalen in aanloop naar de Algemene Vergadering.

Op de Algemene Vergadering van 11 mei 2022 werden alle leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd. De publieke oproep resulteerde uiteindelijk in 26 leden van de Algemene Vergadering, waarvan 15 leden deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Hieronder een overzicht van de decretale evenwichten: