Ga naar de inhoud

We streven naar een samenleving waar mensen met elkaar en niet naast elkaar leven.

Burgers verschillen van en gelijken op elkaar op basis van hun diverse socio-economische posities, seksuele geaardheid, geslacht, gender, religieuze en/of filosofische overtuigingen, leeftijd, fysieke of mentale beperking en eender welke andere as van identiteitsvorming. Uiteenlopende eigenheden en ervaringen maken iedere persoon bijzonder en uniek. Mensen moeten vrij zijn om zich op basis van die specifieke kenmerken te verenigen, maar tegelijkertijd streven we naar een samenleving waarin deze identiteitsaspecten niet langer de basis vormen voor uitsluiting en ongelijkheid.

Vandaag is onze samenleving ten gevolge van bepaalde mechanismen van uitsluiting nog te veel gesegregeerd: dat geldt voor scholen, onderwijsvormen, studierichtingen, werkvloeren, beroepsgroepen en -sectoren, maar evenzeer voor buurten en woonvormen, woonzorgcentra, sport- en vrijetijdsbestedingen, (social-)mediagebruik, etc. Hierdoor lopen we als samenleving tal van kansen mis. Deze gesegregeerde context laat vrije baan aan (re-)productie en bestendiging van vooroordelen en stereotypen. Dit verhindert een efficiënte preventie, detectie en eliminatie van discriminatie, racisme en polarisatie.

We willen bijdragen tot de positieve erkenning van en respect voor ieders gelaagde identiteit. Van hieruit bouwen we samen aan antwoorden op de vele maatschappelijke en duurzaamheidsuitdagingen van vandaag en morgen. Om dit te bewerkstelligen is het essentieel om ongelijkheidsmechanismen en -dynamieken te detecteren en te deconstrueren. LEVL functioneert hierbij als netwerkarchitect: we nemen het voortouw en vormen een coalitie met partners die samen drempels naar opportuniteiten transformeert. Wij nemen een katalysator-rol op, om zo de transitie naar een toekomstbestendige en inclusieve samenleving te versnellen.