Ga naar de inhoud

Onze visie en missie

Visie

LEVL is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, waar iedereen evenredig en evenwaardig kan participeren aan alle domeinen van de samenleving en aan het beleid. Wij streven naar een samenleving waar mensen met elkaar en niet naast elkaar leven, waar mensen erkend worden in hun meerlagige identiteit en in hun actieve bijdrage aan de samenleving, waar gelijke kansen en gelijke uitkomsten centraal staan en waar discriminatie en racisme geen plaats hebben. Een maatschappij waar iedereen ten volle zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien.

Missie

LEVL streeft naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie. We werken aan een evenredige en evenwaardige participatie en komen op voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen.

We maken werk van beleidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond en vergroten en versterken hun volwaardige deelname aan de maatschappij. We willen inclusie waarmaken in een superdiverse realiteit. Vanuit het kruispuntdenken bouwen we aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving met aandacht voor sociaal opwaartse mobiliteit.

De mensenrechten zoals opgenomen in het Europees verdrag van de mensenrechten vormen de gemeenschappelijke sokkel van waarden van waaruit onze missie wordt gerealiseerd.

LEVL vertrekt daarbij vanuit de reële drempels in de samenleving en de realiteiten, krachten en de ervaringsdeskundigheid van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel.

Vanuit onderzoek en praktijkervaring komen wij samen met onze netwerken tot gedragen constructief-kritische beleidsaanbevelingen en voorstellen tot systeemveranderingen.

De netwerkorganisatie zet haar brede expertise om in concrete, robuuste en duurzame (beleids)adviezen en initiatieven, in samenwerking met burgers, academici, private actoren, het middenveld, lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. We voeden de beleidsdialoog met inzichten voor duurzame oplossingen.

Vanuit het netwerk wil LEVL iedereen met gedeelde uitdagingen en opportuniteiten verbinden, sensibiliseren en inspireren om samen te werken aan een inclusieve samenleving.